logobgr
Всички
19.07.2022г.

34 административни услуги, предоставяни от Агенцията за социално подпомагане, вече се заявяват безплатно и чрез „Български пощи“

34 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане (АСП) вече се предлагат безплатно и чрез клонове на „Български пощи“.  Сред тях са отпускане на различни видове еднократни, месечни и целеви помощи и издаване на удостоверения. Първите 6 пощенски станции, в които гражданите могат да подават заявления за ползването им, са Централната поща в София и пощите в град Баня (област Пловдив) и селата Селановци (област Враца), Маринка (област Бургас), Крушовица (област Плевен) и  Игнатиево (област Варна).

 

Пилотният проект е разработен от Министерство на електронното управление в сътрудничество с АСП и „Български пощи“ ЕАД. Целта е да се улесни достъпът на хората до административни услуги. В пощенските станции гражданите могат да получат информация за новата възможност да подадат заявление за ползване на услуги на Агенцията за социално подпомагане.

 

Списък на административните услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане, които могат да бъдат заявени чрез клонове на „Български пощи“

Наименование на услуга

допълнителна информация за услугата и необходими документи

1

Отпускане на целева помощ за безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с автомобилния транспорт в страната по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

тук

2

Отпускане на месечна целева помощ за телефонни услуги по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

тук

3

Издаване на удостоверение за получени социални плащания

тук

4

Издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътен транспорт

тук

5

Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

тук

6

Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

тук

7

Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци

тук

8

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

тук

9

Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

тук

10

Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

тук

11

Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

тук

12

Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

тук

13

Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

тук

14

Отпускане на месечни помощи за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки

тук

15

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

тук

16

Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

тук

17

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

тук

18

Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания

тук

19

Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

тук

20

Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

тук

21

Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

тук

22

Отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

тук

23

Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

тук

24

Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

тук

25

Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете

тук

26

Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

тук

27

Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител

тук

28

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

тук

29

Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

тук

30

Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните

тук

31

Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

тук

32

Заплащане диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес

тук

33

Издаване на предварителна оценка на потребностите за ползване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности

тук

34

Осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухи и сляпо-глухи лица

тук

 

Всички