logobgr
Всички
25.07.2022г.

Към края на юни: 1 376 приемни семейства се грижат за 1605 деца

Към 30.06.2022 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 153 общини партньори, са 1 605. Това сочат данните от ежемесечния анализ  на Националния екип за организация и управление на проекта, който наблюдава и отчита  изпълнението на планираните дейности и на индикаторите по проекта. Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 1 януари 2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

            През отчетния месец юни 83 деца са настанени в приемно семейство, за 90 настаняването е прекратено, като за 40 от тях причината е осиновяване. През периода януари – юни с най-много деца в приемна грижа средномесечно са областите Варна (120 – в 10 общини), Велико Търново (113 – в 8 общини), Плевен (104 – в 7 общини), Хасково (100 – в 5 общини). Най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са в София област (16 – в 3 общини), Кърджали (17 – в 4 общини) и Силистра (18 – в 3 общини).

            През  юни т.г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили и в регистъра са вписани 2 нови приемни семейства, а заличените  приемни семейства са 8. Така към  30.06.2022 г. утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община, са общо 1 799 (професионални – 1 796; доброволни – 3). Общо 1 376 са приемните семейства с местоживеене в 153 общини партньори, в които има настанени 1 605 деца. От този общ брой 1 164 отглеждат 1 дете; 196 – 2 деца; 15 са с 3 деца. В края на юни 2022 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 423, в това число 3-те доброволни, което е 23,51% от общия брой вписани в регистъра.

            Драстично и трайно над този среден процент е положението в област Търговище, където свободните приемни семейства сега са  64,71%, при средномесечна стойност за периода януари – юни 62,75%, средномесечната незаетост през 2021 г. за областта 53,68%, а през 2020 г. – 49,18 процента. Налице е отрицателна тенденция по този показател и в област Ямбол - незаетите приемни семейства сега са 53,85%, при средномесечна стойност за 2021 г. 32,26%. В края на юни най-малко свободни приемни семейства отново има в област Враца – 7,02%.

Причините за незаетост на приемните семейства се наблюдават от Агенцията за социално подпомагане въз основа на предоставяна от регионалните дирекции за социално подпомагане тримесечна справка. Всяко тримесечие най-голям процент от общия брой незаети приемни семейства са тези със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от потребността в съответната област. В тази посока са предприетите съвместни действия от страна на социалните служби и областните екипи по приемна грижа с цел промяна на профила на трайно незаети приемни семейства и редуциране на приемните семейства според потребностите в съответната област.

Всички