logobgr
Всички
05.09.2013г.

Близо 74 000 души вече взеха ваучерите за декодиращи устройства

Във връзка с постъпили сигнали от граждани и публикации в медиите за проблеми при предоставянето на декодиращи устройства за приемане на цифрова телевизия Агенцията за социално подпомагане (АСП) за пореден път огласява своите ангажименти в кампанията.

В изпълнение на решение на Министерския съвет за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България, на 18.04.2013 г. е подписано Споразумение за съвместна дейност между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Български пощи ЕАД, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, с което са уредени ангажиментите по предоставяне на ваучери за декодери, позволяващи достъп до цифрови телевизионни програми.

Ангажиментът на АСП е предоставяне на ваучерите на лицата, получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. - 210 700 лица и семейства. Агенцията е предоставила списъците на тези лица на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след което чрез Български пощи ЕАД са изпратени до  пощенските станции в общинските центрове.

Ваучерите се раздават от социалните работници в определени помещения в пощенските станции по утвърдени графици от директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" и началника на пощенската станция.

В случай, че лицата, получили целеви помощи за отопление, нямат възможност да приемат цифрова телевизия чрез своите телевизионни приемници, те удостоверят това обстоятелство чрез подписване на декларация, която им се предоставя за попълване в пощенските станции, преди получаване на ваучера. При получаването на ваучера правоимащите лица представят само лична карта/личен паспорт. При невъзможност лично да посетят пощенската станция може да упълномощят лице, което да получи ваучера вместо тях, като не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

На информационните табла в дирекциите «Социално подпомагане» и в пощенските станции е налична подробна информация за графиците за раздаването на ваучерите и за магазините, в които лицата могат да получат декодиращите устройства. Ръководителите на териториалните структури на АСП са провели срещи с кметовете и кметските наместници на отдалечените от общинските центрове населени места с цел да уведомят населението относно реда за получаване на ваучерите.

Първият етап на раздаване на ваучерите стартира на 1 август 2013 г. в 14 области на страната - Южен централен район (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково), в Северозападен район (Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен), в Североизточен район (Варна, Добрич, Търговище и Шумен) и на територията на град София, само за районите Оборище, Кремиковци и Подуяне. До 29 август 2013 г. 73 562 лица и семейства са получили ваучерите, от общо 119 000 правоимащи в тези области. Към 3 септември 2013 г. в 5 общини от Смолянска област, в по една община от област Монтана и област Добрич раздаването на ваучерите е приключило. Крайният срок правоимащите да си получат ваучерите от тези райони е 30 септември 2013 г.

Цялостната организация на процеса по избора на магазините доставчици на декодерите, цените и марките им е от компетенциите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. След като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приключи напълно втората тръжна процедура за доставка на декодери и информира АСП, ще започне и вторият етап на раздаване на ваучерите, който се отнася за общините в Северен централен район, с областни градове Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра; Югозападен район, с областни градове Благоевград, Кюстендил, Перник; Югоизточен район, с областни градове Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол; Софийска област и град София, с изключение на общините, обслужвани от дирекция „Социално подпомагане" - Оборище. Крайният срок правоимащите от тези райони да си получат ваучерите ще бъде 31 октомври 2013 г.

Срокът, в който срещу ваучерите хората от цялата страна могат да получат самите декодиращи устройства в определената търговска мрежа, е 30 ноември 2013 г.    

 

 

Списък на пощенските станции виж ТУК!

 

Всички