logobgr
Всички
02.07.2014г.

Българска делегация обсъди развитието на политиките за децата и семействата с колегите си от Северна Ирландия

Заместник-министрите на труда и социалната политика г-жа Светлана Дянкова и на образованието и науката г-жа Мукаддес Налбант, началникът на кабинета на министъра на труда и социалната политика г-жа Севинч Касабова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане г-н Ивайло Иванов и експерти обсъдиха с представители на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност в Северна Ирландия въпроси, свързани с политиките за развитието на семейството и грижите за децата.

Срещата е част от програмата на българската делегация, която е на официално посещение в град Белфаст в рамките на проект „Управление на промяната чрез опит и знания". Той се изпълнява от ДАЗД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", в партньорство с дирекция „Социално включване", МТСП, и НИКО - публична организация в Северна Ирландия за международно сътрудничество.

Направено беше и посещение в услуги за деца и семейства, предоставяни по програма „Surestart", както и в образователната институция Corpus Christi College, в която се обучават деца със специални образователни потребности.

Българската делегация се запозна и с опита на VOYPIC - благотворителна организация, която работи с деца и млади хора, настанени в резидентни услуги, приемна грижа, деца, настанени при близки и роднини, предоставящи последващи грижи и услуги за младите хора, които напускат системата на грижите за деца. След това разгледа болницата на абатство Мъкамор - лечебно заведение за деца и лица  с тежки увреждания, психично-здравни нужди, настанени по съдебен ред или заради предизвикателно поведение.

Проектът „Управление на промяната чрез опит и знания" ще допълни и доразвие вече изграденото в рамките на проект „Детство за всички" и ще съдейства за подобряване качеството на живот на децата и младежите в България. Това ще се постигне чрез разработване на инструменти и ноу-хау за новите услуги на местно, регионално и национално ниво и изграждане на мрежа за взаимодействие между експертите и специалистите в социалната, здравната и образователната сфера.

Чрез обмяна на опит със структурите в Северна Ирландия ще се даде възможност на българските специалистите от социалния сектор да натрупат опит и да повишат нивото на компетенции си за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността на деца и семейства. По този начин ще се повиши ефективността на изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за деца в България.

Всички