logobgr
Всички
15.10.2013г.

Българо-германски обмен на опит се осъществява по проект от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

Проучване на действащите политики, програми и проекти, провеждани в Германия и България в областта на социалното включване и осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица е извършено по проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица". Срокът на изпълнение на проекта е 22 месеца, на обща стойност 986 433, 38 лева.

                   Проектът се изпълнява въз основа на сключен договор по процедура „Без граници - компонент 2" от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" и се осъществява съвместно от Агенцията за социално подпомагане (АСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Дружеството за иновативно насърчаване на заетостта към Министерството на труда, интеграцията и социалните въпроси на федерална провинция Северен Рейн - Вестфалия, Германия. Проучването е дело на сформирана работна група от представители на АСП, АЗ и МТСП, а паралелна дейност в своята страна извършиха служители от германския партньор по проекта. Целта на самото проучване е да се изследват приложените политики, практики и модели, да се опишат срещаните проблеми в практиката при взаимодействието им с крайния потребител, да се анализират приложените методи за преодоляване на трудностите. Ще се опишат също историята и начинът на въвеждане на различните практики и модели, подкрепени с качествени и количествени доказателства за тяхната ефективност.

                   Предстои българското и немското проучване да бъдат обединени в сборник, който да послужи като обмен на добра практика и опит. През ноември т.г ще бъде осъществено първото посещение на група от български експерти в Германия за обмяна на опит на място.

Всички