logobgr
Всички
25.11.2011г.

АСП – водеща при утвърждаването на практиката на „зелените” обществени поръчки

Агенцията за социално подпомагане (АСП) се утвърждава като една от водещите институции с целенасочена политика, свързана със закупуването на продукти и услуги, щадящи околната среда, беше изтъкнато при представянето на наскоро приетия  Национален план за действие за насърчаване на „зелените" обществени поръчки за периода 2012-2014г. (Протокол № 38.2 на Министерския съвет от 13.10.2011 г.)

           Началото беше през 2010 г., когато представители на Агенцията участваха в семинар за ползите от „зелените" обществени поръчки, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП.  В резултат включването на „зелени" критерии се утвърди като трайна практика в дейността на Агенцията при възлагането на обществени поръчки, свързани с реализацията на Проект „Подкрепа за достоен живот", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи".

В изпълнение на дейностите по проекта, АСП досега е възложила следните „зелени" обществени поръчки, включващи екологични критерии : "Изработка на печат, произведен от минимум 80 % рециклирани пластмаси (за нуждите на горепосочения проект)"; "Логистика при организиране и провеждане на семинари за популяризиране и информиране на обществеността  и представителите на общински и неправителствени организации с проекта на агенцията"; "Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали за нуждите на проекта"; "Доставка на 100% рециклирана копирна хартия, канцеларски материали  и офис консумативи, свързани с предоставянето на социалната услуга и администрирането на проекта".

Във връзка с това представител от АСП беше поканен да сподели опит в организираната в Посолството на Великобритания в София конференция на тема „Зелени обществени поръчки и енергийна ефективност на сгради" на 22.11.2011г.

Добрите практики на Агенцията в тази област ще бъдат представени и на предстоящия в началото на декември специализиран практически семинар, свързан със задълженията за възложителите, произтичащи от Националния план за действие за насърчаване на „зелените" обществени поръчки за периода 2012-2014 г.

 

 

 

Всички