logobgr
Всички
29.07.2015г.

АСП въвежда нови изисквания към социалните доклади до съдилищата

Агенцията за социално подпомагане (АСП) въвежда в практиката изисквания за структура и съдържание на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, нарушен режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина, отправяне на обвинения за упражнявано насилие над детето между двамата родители, отглеждане на детето в рискова среда. Новите изисквания към документа, както и указания относно прилагането в практиката на отделите „Закрила на детето", са разработени от експерти на АСП, Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на труда и социалната политика. Вариантът беше обсъден и представен на практикуващи съдии, представители на граждански организации и неправителствения сектор. Бяха взети под внимание предложенията на няколко дирекции "Социално подпомагане", проучен бе и опит на европейски държави.

Основните моменти в социалния доклад са свързани с необходимия минимум информация, която следва да бъде събирана при социалното проучване, изследване и оценка на потребностите на детето, оценка на родителския капацитет и подкрепящата среда. Акцент е поставен върху спазването на изискванията при извършване на социалното проучване да се събира информация от всички достъпни източници, налице е задължение преди да бъде предоставен на искащия орган с доклада да се запознават родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за детето, както и детето, навършило 14 години, ако това не би навредило на неговия интерес.

До момента не съществуваше изрично установено изискване относно това какво следва да съдържа социалният доклад, изготвян до съдебен орган. Въвеждането на указанията и прилагането на матрицата на социалния доклад ще подкрепи работата на служителите от отделите «Закрила на детето» и ще даде възможност за въвеждане на единна практика при проучване във връзка със съдебни процедури, в които се засягат права и интереси на дете.

Предвидено е АСП да проследи прилагането на новите изисквания в практиката, за да бъдат идентифицирани възникващи трудности, на които при необходимост да се реагира с промени.

Всички