logobgr
Всички
22.07.2013г.

АСП преизпълни финансовия си план за 2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Близо 50 хиляди души са получили услуги в семейна среда, над 10 хиляди ползват новосъздадените социални услуги в общността

Агенцията за социално подпомагане (АСП) вече изпълни финансовия си план за 2013 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд, в качеството си на Междинно звено и договарящ орган по петата приоритетна ос „Социално включване и насърчаване на социалната икономика". В Доклада за сертификация от юни т.г. данните показаха, че финансовият план за 2013 г. е преизпълнен с 5 милиона лева. Към 30 юни 2013 г. общата стойност на верифицираните средства на бенефициенти по договори за проекти, изпълнявани в рамките на провеждани процедури по приоритетна ос 5 от началото на изпълнението на оперативната програма,  е 183 698 351.83 лв. Много добри са резултатите и по отношение на сертифицираните разходи по сключените договори, които към 31.05.2013 г. са на стойност 174 857 171.12 лв. Предпоставка за постигане на тези успехи е фактът, че 95% от общия бюджет на приоритетна ос 5 - или 331 704 092,06 лв. - вече са договорени. Към 30 юни 2013 г. над  62 % от тях, на стойност 205 383 849.53 лв., са реално изплатени на бенефициентите след одобряване на направените от тях разходи.

Финансираните мерки имат основната задача да увеличат обема и многообразието на социалните услуги в страната. Общият  бюджет на приоритетна ос 5 е 346 277 153, 34 лв. или 14,6  % от бюджета на ОП РЧР. Възможностите на оперативната програма се използват за постигане на устойчива промяна и се насочват към уязвими групи, които не са в състояние да се обслужват сами, да се реализират чрез труда си или имат нужда от подкрепа за независим и активен живот. До момента АСП е обявила 21 процедури, насочени към подкрепа на уязвими групи. Получените проектни предложения по тези процедури  са общо 1 541. Сключени са 844 договора. Към края на юни 2013 г. в процес на изпълнение са повече от 220 договора.

АСП отчита преизпълнение и по отношение на редица индикатори, заложени в оперативната програма. Броят на потребителите, получили социални услуги в семейна среда от 2007 г. до сега е 49 616, което многократно надхвърля заложената базова стойност от 3 893 лица. Само през тази година близо 25 хиляди нуждаещи се получават социалните услуги личен асистент, социален асистент и домашен помощник. До края на 2012 г. потребителите на социални услуги в общността, разкрити по проекти по Приоритетна ос 5,  достига 10 758 души, при заложена целева стойност за целия период на действие на оперативната програма от 600 лица. За същия период броят на разкритите нови форми на социални услуги в общността е 816 при заложена целева стойност  от 370 услуги.

Близо 60 милиона лева от финансовия ресурс е заделен за проектите в изпълнение на Плана за действие към „Визия за деинституционализация на децата в Република България". Реформата трябва да доведе до предотвратяване на настаняванията на деца извън техните семейства и включва създаване на нови услуги, включително замяна на системата от класически институции от интернатен тип с мрежа от услуги в общността. Първият приоритет е деинституционализация на децата с увреждания, настанени в домовете за деца с умствени и физически увреждания и децата с увреждания над 3 г., настанени в домове за медиксо-социални грижи. Проектите към настоящия момент успешно прилагат принципа на интегрирания подход и взаимната обвързаност между различните финансиращи инструменти според общите цели на проекта - деинституционализацията на децата и развиване на услуги, които да са индивидуално ориентирани.

Всички