logobgr
Всички
21.05.2009г.

АСП подписа два договора с Министерството на здравеопазването по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

На официална церемония изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Гергана Дрянска и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев подписаха два договора между АСП като договарящ орган и Министерство на здравеопазването като конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика" на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", област на интервенция 5.3 „Работоспособност чрез по-добро здраве". Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова съобщи, че след тези 24,250 милиона лева предстои Министерството на здравеопазването да получи още средства по същата оперативна програма - 14 милиона лева за квалификация и обучение в Спешната помощ и още около 10 милиона за личните лекари в България. Тя добави, че скоро са били предоставени и 4 милиона лева за две болници в страната. На подписването присъства и вицепремиерът Меглена Плугчиева, която призова бързо и качествено да бъдат изразходвани средствата и да се направи кампания за информиране на гражданите за реализирането на проектите. Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев пое ангажимент за срочното реализиране на тези две програми, като гаранция за това е опитът на министерството в усвояване на средствата.

За реализирането на проект „Информирани и здрави" Агенцията за социално подпомагане предоставя  безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 692 754.30 лева, /в т. ч 3 988 841.16 лева. - ЕСФ и 703 913.14 лева - национално съфинансиране/. Продължителността на проекта е 17 месеца. Предвижда се изпълнението му да приключи в края на 2010 г.  В рамките на проекта ще се реализират шест  национални информационни здравни кампании, насочени към повишаване на познанията на представителите на целевите групи за здравословен начин на живот, за начините за преодоляване на вредните за здравето фактори  и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм.

         Вторият договор, по който Министерството на здравеопазването получи финансиране, е за реализиране на операция „Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания". За целта ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 558 281.73 лева, /в т. ч 16 624 539,47 лева - ЕСФ и 2 933 742,26 лева - национално съфинансиране/. Спечелилият проект „Спри и се прегледай" е насочен към население в активна трудоспособна възраст, уязвими групи население (групи със специфичен риск за здравето, хора с увреждания, социално изключени групи и общности, уязвими етнически групи) и население в отдалечени райони. Проектът предвижда да бъдат проведени 12 кампании за ранна диагностика на онкологични заболявания, включително в отдалечени райони и места с преобладаващо население от социално изключени групи и общности до края на изпълнение на проекта, чрез които да се обхванат  2 000 000 лица от целевите групи. Продължителността на проекта е до края на 2010 г.

21.05.2009 г.

 

Всички