logobgr
Всички
23.11.2009г.

АСП координира дейностите по закрила на детето с общините

Ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП) осъществи работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), посветена на теми от съвместната дейност в областта на закрилата на детето. Изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов изтъкна готовността за равностойно сътрудничество с НСОРБ и акцентира върху ролята на кметовете като орган по закрила на детето, както и важното място на комисиите за закрила на детето към общините като орган с консултативни и координационни функции на местно ниво.

В презентациите и дискусиите бяха обсъдени широк кръг въпроси, засягащи приемната грижа, дейността на специализираните институции за деца, социалните услуги в общността, възможностите за откриване на нови услуги, финансирани чрез европейските фондове, като акцент получи разкриването на центрове за настаняване от семеен тип - модерна алтернатива на инстиуционалния тип грижа. Представена бе карта на социалните услуги в общността за деца и на специализираните институции за деца в страната.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от споделената отговорност и синхронизиране на усилията на всички партньори като фактор за успешна социална работа и интеграция на децата в риск.

Всички