logobgr
Всички
03.06.2010г.

АСП и ДАЗД започват операция „Да не изоставяме нито едно дете”

На 2 юни 2010 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи договор с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране  на първия компонент от операция „Да не изоставяме нито едно дете". Договорът е на стойност 4 960 400,17 лв. и с него стартира изпълнението на мащабна мярка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", насочена към деца с увреждания от специализирани институции. Операцията се реализира в два компонента и е програмирана в отговор на заявената готовност за ефективна политика на деинституционализация и промяна на философията на грижите за децата в институции.

Основните цели на операцията са фокусирани  върху реализиране и функциониране на цялостна концепция за развитие на социални услуги в общността, която ще доведе до окончателно преустановяване на дейността на най-малко 15 дома за деца с физически увреждания и за деца с умствена изостаналост. За целта ще бъдат използвани по взаимно допълващ се начин възможностите на две оперативни програми - „Развитие на човешките ресурси" и „Регионално развитие" .

В рамките на първия компонент, който ще се изпълнява от ДАЗД в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването ще се извърши мащабна дейност за планиране на необходимите услуги за децата с увреждания и ще се търси индивидуално решение за всяко дете с увреждане, настанено в специализирана институция. В резултат от изпълнението на проекта в различни общини на територията на страната ще бъдат идентифицирани пакети от подходящи социални услуги, които да бъдат реална алтернатива на институционалната грижа за децата. Изграждането на социалната инфраструктура ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие".

В рамките на втория компонент на операцията със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" ще се финансира функционирането на създадените нови социални  услуги за не по-малко от 2 години. За целта ще бъдат предоставени 23 000 000 лв.

Всички