logobgr
Всички
03.09.2014г.

Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица

Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.". Програмата ще подкрепя разпределението на храни и други основни материални помощи за най-нуждаещите се лица, като целта е да се намали социалното изключване на най-бедните.

Промяна на Управляващия орган става с изменение и допълнение Решение на Министерския съвет от 2013г., с което се определят органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г. Миналогодишното решение предвиждаше водещо ведомство за новата оперативна програма да бъде Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти".

За програмния период 2007-2013 г. Агенцията за социално подпомагане беше междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика". Агенцията постигна високи резултати в програмирането, договарянето и усвояването на средствата. Институцията има изграден капацитет за управление на средствата от Европейския съюз.

 

Всички