logobgr
Всички
19.12.2023г.

Агенцията за социално подпомагане продължава партньорството си с общините по предоставяне на приемна грижа

Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще работи активно за разширяване на предоставянето на приемна грижа на национално ниво през новата 2024 г. чрез проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила" - Компонент 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година.

Новият проект допълва и развива предходния „Приеми ме 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще допринесе за продължаващо разширяване на приемната грижа на национално ниво и за развитието ѝ по децентрализиран начин.

"Приемната грижа остава важна част от нашата политика по закрила на детето. Осигуряването на безопасна среда за децата в нужда е ключов елемент от нашата стратегия за подпомагане на техния бъдещ успех и благополучие", коментира д-р Надя Танева, изпълнителен директор на АСП.

Първият етап на проекта стартира на 01.01.2024 г. за общините, предоставящи дейности по проекта „Приеми ме 2015“, или които имат действащи приемни семейства с доставчици дирекциите „Социално подпомагане“, като ще обхване 1515 настанени деца.

Целта на настоящата операция е усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа посредством продължаване на предоставянето ѝ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Тя поставя специален фокус върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци.

Основен приоритет е изработването на устойчива и дълготрайна визия за бъдещето на приемната грижа на национално ниво, в което ще участват представители на държавните институции, местната власт и гражданското общество.

Утвърдените и сега действащи в рамките на проект „Приеми ме 2015" областни екипи по приемна грижа, както и приемни семейства ще продължат участието си в новия проект. От началото на следващата година е заложено увеличение на основното брутно възнаграждение на членовете на областните екипи, както и на приемните родители след повишаване на минималната работна заплата.

Важен аспект е, че разходите на общините за изпълнение на дейностите са допустими от 01 януари 2024 г., с което се цели да се постигне плавен преход между двата проекта по отношение на приемната грижа.

Така се гарантира непрекъснатост на дейностите и защита на интересите на настанените деца, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда за тези деца и попадането им обратно в социални услуги.

Проектът продължава да бъде приоритет за Министерството на труда и социалната политика, за Агенцията за социално подпомагане и за всички участващи общини, които полагат допълнителни усилия за гарантиране на здравето, образованието и социалното включване на всяко дете.

В случай на въпроси, можете да се свържете с отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ в АСП на тел.: 02/935 05 34.

Всички