logobgr
Всички
20.06.2023г.

Агенцията за социално подпомагане приема заявления за предоставяне на еднократни помощи за ученици

Агенцията за социално подпомагане приема заявления за предоставяне за еднократни помощи за ученици

 

От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас. Право на това подпомагане вече ще имат и записаните ученици във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на:

 • родители и осиновители;
 • приемни семейства/семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 • настойник/попечител, който отглежда детето.

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Към попълненото заявление се прилагат следните документи /ако ДСП не може да получи информация по служебен път/:

 • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
 • удостоверение от учебното заведение, че детето (децата) е записано в съответния клас - когато заявлението е подадено преди 15.09.2023 г.

Заявление-декларация за отпускане на помощта можете да подадете в ДСП, както следва:

 • лично, като носите своята лична карта (за справка);
 • чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 • по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 • по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

                 Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ - Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Помощта подлежи на връщане, ако:

 • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

Помощта ще се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище, като не е необходимо да се подава отново заявление-декларация.

Всички