logobgr
Всички
14.06.2023г.

Заключителна конференция по проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ се проведе в Пловдив

 

На 13.06.2023г. в гр. Пловдив под патронажа на Президента на РБългария, Агенцията за социално подпомагане /АСП/ проведе заключителна конференция по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

         Конференцията откриха г-жа Румяна Георгиева- заместник изпълнителен директор  на Агенцията за социално подпомагане и г-жа Ана Ананиева заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, представляващ бенефициента и ръководител на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“.

На събитието присъстваха г-н Пламен Узунов- секретар по правни въпроси и антикорупция към Президента на Република България, г-жа Мариета Георгиева- заместник-министър на образованието и науката, г-н Здравко Димитров -кметът на община Пловдив-, г-жа Кристина де Бройн - представител на УНИЦЕФ за България, г-жа Наталия Ефремова- заместник-главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти, г-н Георги Симеонов- изпълнителен директор на фондация “Надежда и домове за децата“-клон България, г-жа Ивайла Касърова- заместник председател на Държавна агенция за закрила на детето. Представители на Дирекция “Закрила на детето“ към ЦУ на АСП, директори от териториалните поделения на АСП

в цялата страна, работодатели, участници в проекта и много гости.

 Проектът е със срок на изпълнение от 1 септември 2018 година до 30 юни 2023 година. Той е част от финалния етап на реформата за деинституционализация на децата в България и се реализира в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Държавна агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и неправителствени организации.

Основната цел на проекта е да се гарантира и осигури правото на всички деца за индивидуална социална, здравна и образователна подкрепа. Създадените мултидисциплинарни екипи с участието на специалисти от домовете за медико-социални грижи, педагози от учебни заведения, социални работници от социални услуги и от отделите “Закрила на детето“ чрез своята професионална експертиза и компетентност допринесоха за постигане на целите. Бяха изготвени индивидуални оценки на потребностите на децата и младежите, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца, в Домове за деца, лишени от родителска грижа и в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Вследствие на изготвените 1866 оценки на потребностите на всички деца, настанени в тези домове, както и на актуализираните оценки на потребностите на децата с увреждания са закрити всички Домове за деца, лишени от родителска грижа на територията на страната, както и осем Дома за медико-социални грижи за деца.

 Към настоящия момент у нас функционират четири Дома за медико-социални грижи/Варна, Кърджали, Плевен, Стара Загора/, които предстои да бъдат закрити.

 В рамките на проекта се осигури и възможността за професионална реализация на пазара на труда на децата и младежите на 17-18 годишна възраст.

Успешното партньорство между институциите доведе до изграждане на модел за пълноценната интеграция на децата в неравностойно положение и до реализирането на политиките в страната, насочени към деинституционализацията на децата и младежите. То ще бъде приоритет и след приключването на проекта, тъй като предприемането на целенасочени и интегрирани мерки в посока осигуряване на подходящи условия за отглеждането на децата в семейна и близка до семейната среда е гаранция за осигуряване на правата и законните им интереси.

Всички