logobgr
Всички
04.07.2008г.

282, 50 лева ще бъде целевата помощ за отопление

Месечният размер на целевата помощ за отопление за отоплителния сезон 2008 - 2009 г. бе определен със заповед на министъра на труда и социалната политика - 56,50 лева. Това е левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2008 г., откогато започна и приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане", чийто краен срок е 31 октомври 2008 г. Според промените в наредбата за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление целевата помощ за отопление ще се отпуска за период от 5 месеца авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, което означава, че правоимащите ще получат 282,50 лева. Парите може да се получават на каса, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, те може да се превеждат по банков път в посочена от тях сметка.

Право на помощта, както и досега, ще имат  лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Диференцираният минимален доход за отопление (ДМДО) се образува на базата на гарантирания минимален доход (ГМД). При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определен след 1.VII.2008 г., ще се намалява с коефициент 1,104. ДМДО за настоящия отоплителен сезон е както следва:

 

Лица, съжителстващи лица и видове семейства

Процент

%

ГМД         /лв/

ДМДО        /лв/

За лице, живеещо само

175

55.00

96.25

За лице с трайно намалена работоспос.  50 и над 50  на сто, живеещо само

208

55.00

114.40

За дете сирак

164

55.00

90.20

За самотен  родител с дете до 18-г. възр., а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст

208

55.00

114.40

За всеки един от съвместно живеещи съпрузи

120

55.00

66.00

За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи  - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 

131

55.00

72.05

За дете с трайно увреждане

164

55.00

90.20

За съжителстващо лице

168

55.00

92.40

За бременна жена 45 дни преди раждане

153

55.00

84.15

За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст

153

55.00

84.15

За лице на възраст над 70 години

153

55.00

84.15

За лице над 65г., живеещо само

229

55.00

125.95

За лице над 75г., живеещо само

240

55.00

132.00

За лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

153

55.00

84.15

За лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто

186

55.00

102.30

За лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90  на сто

229

55.00

125.95

4.07.2008 г.

Всички