logobgr

Семейни помощи

Условията за отпускане на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.

Семейните помощи са средства в пари или в натура, които подкрепят семейства с ниски доходи за отглеждането на техните деца.

Размерите на помощите за деца се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се финансират изцяло от държавния бюджет. Отпускат се от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.   

За отпускане на всяка семейна помощ за деца са въведени специфични критерии съобразно нейната насоченост, като за някои помощи се прилага и доходен критерий.   

За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства, семейни помощи се предоставят независимо от доходите на семейството.

Документи

Заявления-декларации за получаване на помощи по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Приложение № 1 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на чл. 5а от ЗСПД
Приложение № 1 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на чл. 5а от ЗСПД 70 KB
Приложение № 2 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ раждане на живо дете по реда на чл. 6 от ЗСПД
Приложение № 2 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ раждане на живо дете по реда на чл. 6 от ЗСПД 58 KB
Приложение № 3 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по реда на чл. 6а от ЗСПД
Приложение № 3 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци по реда на чл. 6а от ЗСПД 72 KB
Приложение № 4 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по реда на чл. 6б от ЗСПД
Приложение № 4 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по реда на чл. 6б от ЗСПД 54 KB
Приложение № 5 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД
Приложение № 5 Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД 44 KB
Приложение № 6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от ЗСПД
Приложение № 6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от ЗСПД 58 KB
Приложение № 7 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД
Приложение № 7 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8 от ЗСПД 38 KB
Приложение № 8 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от мaйка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по реда на чл. 8в от ЗСПД
Приложение № 8 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от мaйка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по реда на чл. 8в от ЗСПД 84 KB
Приложение № 9 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД
Приложение № 9 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД 34 KB
Приложение № 10 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от ЗСПД
Приложение № 10 Заявление-декларация за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от ЗСПД 77 KB
Приложение № 11 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД
Приложение № 11 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД 35 KB
Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас по чл. 10б от ЗСПД
Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици записани в осми клас по чл. 10б от ЗСПД 31 KB
Приложение № 12 Заявление-декларация за издаване на удостоверение за с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по реда на чл. 8г от ЗСПД
Приложение № 12 Заявление-декларация за издаване на удостоверение за с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по реда на чл. 8г от ЗСПД 48 KB
Приложение № 13 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки
Приложение № 13 Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки 47 KB

Приложения към Правилникa за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Приложение № 3 към чл. 10а, ал.3, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 2 Удостоверение за осигурителен стаж на бременната жена/майка
Приложение № 3 към чл. 10а, ал.3, т. 2 и чл. 25, ал. 2, т. 2 Удостоверение за осигурителен стаж на бременната жена/майка 15 KB
Приложение № 4 към чл. 17, ал. 7 Справка от учебно заведение за отсъствие на ученика/ученичката по по неуважителни причини
Приложение № 4 към чл. 17, ал. 7 Справка от учебно заведение за отсъствие на ученика/ученичката по по неуважителни причини 14 KB
Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4 Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка
Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4 Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка 13 KB
Приложение № 8 към чл. 17, ал. 8 Справка от детската градина/училището , че детето е отсъствало по неуважителни причини
Приложение № 8 към чл. 17, ал. 8 Справка от детската градина/училището , че детето е отсъствало по неуважителни причини 13 KB
Приложение №11 Заявление за изплащане на реализирани ваучери от доставчик на стоки или услуги
Приложение №11 Заявление за изплащане на реализирани ваучери от доставчик на стоки или услуги 14 KB