logobgr
Всички
26.08.2016г.

Закриват се още два дома за деца, лишени от родителска грижа

С административни актове на Агенцията за социално подпомагане през август т.г. са закрити още два дома за деца, лишени от родителска грижа  - „Детелина" в Плевен и „Пеню и Мария Велкови" във Велико Търново.

За децата от специализираните институции са планирани и изпълнени дейности и мерки по подготовка за извеждане и настаняване в резидентни услуги. Към момента на територията на двете общини - Плевен и Велико Търново, функционира мрежа от социални услуги в общността - центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция, дневни центрове за деца с увреждания и центрове за обществена подкрепа.

От началото на 2016 г. са затворени още пет дома за деца, лишени от родителска грижа - в Стара Загора, Асеновград, Шумен, Силистра и София. Оставащите да действат специализирани институции са 25 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 17 дома за медико-социални грижи за деца.

Закриването на институциите е в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", в която е заложено закриването на всички домове за деца до 2025 г.

 

Всички