logobgr
Всички
18.02.2016г.

Закрити са всички институции за деца с увреждания в България

 

Своята дейност преустанови Домът за деца с умствена изостаналост в с. Илаков рът, община Елена. Това бе последната в страната специализирана институция за деца с увреждания и със закриването й в цялата страна спира предоставянето на грижа от институционален тип за такива деца.

В изпълнение на приетата през 2010 г. национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България" и План за действие към нея бяха осъществени конкретни мерки, насочени към закриването на специализираните институции за деца с увреждания и разкриване на нови социални услуги. За периода са закрити всичките 25 институции от този тип, като този сложен процес бе съчетан с различен подход за работа с децата с увреждания - насочен към развитието на техния индивидуален потенциал.

Беше осъществена качествена промяна в средата за живеене в новите резидентни услуги. По проект „Детство за всички", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"  2007 - 2013 г.",  бяха разкрити 154 услуги в общността, предназначени за ползване от 2099 деца с умствена изостаналост.

Този път беше извървян благодарение на всички участници и партньори - служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерството на труда и социалната политика,  Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването, Националното сдружение на общините в Република България.

АСП от своя страна изпълни ангажимента си за подобряване на условията на живот на децата, като съдейства за осигуряване на финансови средства като държавно делегирани дейности на всички нови социални услуги - центрове за настаняване от семеен тип,  изградени по линия на Европейския социален фонд.

 

Всички