logobgr
Всички
20.01.2021г.

За 5 години от действието на проект „Приеми ме 2015“ са настанени 6000 деца в риск

Към края на 2020 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 147 общини партньори, са 1 759. Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г. Социалната услуга „приемна грижа“ по този проект стартира на 1 януари 2016 г. за 1 489 децав 82 общини партньори, като конкретен бенефициент по проекта е Агенцията за социално подпомагане (АСП).

За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед по наблюдаваните показатели. Обобщените данни по години за прекратените настанявания в приемни семейства с доставчик община показват следното: 1 140 са прекратяванията през 2016 г., 1 200 през 2017 г., през 2018 г. броят на децата с прекратено настаняване е 1 152, през 2019 г. – 1 137, и през 2020 г. – общо 835. Основна причина за прекратяването на настаняванията в целия изследван период си остават осиновяванията: през 2016 г. те са над 41%, през 2017 г. – над 48%, през 2018 г. - 50,87%, през 2019 г. - 53%, а 2020 г. – 52,2 процента.

Утвърдените приемни семейства в регистъра, с местоживеене и с доставчик на услугата община, към 31.12.2020 г., са 1 960 (професионални – 1957; доброволни – 3). Към края на 2015 г. в 83 общини утвърдените приемни семейства бяха 1 526. Данните за 2020 г. са: 87 вписани, 174 заличени приемни семейства. През 5-те наблюдавани години утвърдените нови приемни семейства с доставчик община са общо 700, а заличените от регистъра – 924.

АСП наблюдава причините за заличаванията, които предимно се дължат на обективни обстоятелства като влошено здравословно състояние или смърт на приемния родител, промяна на местоживеене, включително и напускане на страната, навършване на пълнолетие на приемното дете. В по-редки случаи заличаванията са предизвикани от установяване на лоша грижа, неуспешна адаптация на децата в приемното семейство, невъзможност за справяне с кризите на децата и рисковото им поведение. В над 75% от случаите, описани в подаденото от приемното семейство заявление, мотивът е „лични причини“, но без да се посочват конкретно.

Към 31.12.2020 г. общо 1 486 са приемните семейства с местоживеене в 147 общини партньори, в които има настанени деца, 474 са тези, в които няма настанени деца. В края на 2020 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 474 (в т.ч. 1 от доброволните), което е 24,18% от общия брой. Най-голям процент от незаетите приемни семейства традиционно са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния и/или потребността за съответната област.

Към момента най-много приемни семейства има в областите Варна (134), Монтана (132), Плевен (125), Велико Търново (122), Шумен (116), Пазарджик (107), Хасково (106).

Всички