logobgr
Всички
21.05.2019г.

Всяка област да има достатъчно и съобразени с необходимостта за региона приемни семейства

Работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ дебатира развитието на приемната грижа на регионално ниво и местната специфика при набирането на приемни родители

 

Основна тема в работата на Седмата информационна работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ беше изпълнението на Плана за развитие на приемната грижа в страната на регионално ниво, включително провеждането на кампании за набиране на приемни семейства с идентифициран като потребност профил и взаимодействието между участниците в процеса по развитието на социалната услуга.

От тази перспектива ръководителят на проекта Огнян Христов акцентира върху основополагащата необходимост всяка област да има достатъчно за потребностите на региона приемни семейства, за да не се налага миграция на деца за приемна грижа в други области или там да се търсят нужните приемни родители. „В кампаниите за набиране на приемни семейства следва да се отчита спецификата на населението в отделните общини, социалната инфраструктура, да се търсят адекватните с оглед на местните условия позитивни послания – подчерта Христов. – Говорим за кампании, но не и за кампанийност, защото представянето на реалната практика следва да има постоянен характер, да бъде процес, представян през посланията на приемните родители, на децата, професионалистите, външни за системата наблюдатели. Обективните от тях знаят, че приемната грижа не е бизнес, а крайна мярка за закрила от страна на обществото за деца, чиито живот и здраве често е в риск дори в собствените им семейства.“

Конкретният опит на неправителствения сектор в реализирането на кампания за набиране на приемни семейства в Шумен представи Диана Нинчева от Института за социални дейности и практики, отново с акцент върху ясните послания и споделяне на уникалните местни практики. Именно практиката при установяване на потребността от развитие на приемната грижа в област Перник представиха началникът на областния екип по приемна грижа Даниела Александрова и администраторът Анита Сарафска.

            Опитът на община Русе във взаимодействието между участниците в процеса на предоставяне на социални услуги, включително и приемната грижа, презентира Катя Петрова, директор на дирекция „Здравни и социални дейности“ в общината. Всички специализирани институции за деца в област Русе са закрити още до 2015 г., сега 11 неправителствени организации са доставчици на 37 социални услуги, като повече от 20 са за деца. Конкретна цел по линия на проекта е към него да се привлекат и други общини в областта, освен сегашните партньори Русе, Бяла и Ценово. В общинската администрация се обсъждат и възможностите предоставянето на услугата „приемна грижа“ да бъде възложено на неправителствени организации.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Всички