logobgr
Всички
17.01.2020г.

Три нови центъра за социални услуги в община Елин Пелин

Три нови центъра за социални услуги в община Елин Пелин

Тази седмица община Елин Пелин бе домакин на заключителната пресконференция по проект BG16RFOP01-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!“. В качеството си на бенефициент Общината изпълнява Проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP01-5.001-0008-C01/РД-02-37-143 от 23.11.2017 г. Реализирането на проекта се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ и процедура BG16RFOP01-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.

В официалната церемония, проведена на 13 януари 2019 г., взеха участие г-жа Румяна Петкова – Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Снежана Митова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Елин Пелин, д-р Мая Луканова – управител на МБАЛ – Елин Пелин, д-р Соня Чолакова – управител на Медицински център I – Елин Пелин, граждани и заинтересовани лица.

В резултат на проекта жителите на общината ще могат да ползват трите новоизградени центъра за социални услуги на своя територия – Център за обществена подкрепа с възможност за спешен прием, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца, които бяха официално открити от г-жа Румяна Петкова, Изпълнителен директор на АСП.

Основната цел на проекта - създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Елин Пелин, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижата за деца, е успешно постигната.

Общата му стойност възлиза на сумата от 1 142 811,44 лв., 85 % от която е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % - национално съфинансиране.

Крайната дата за изпълнение на проекта бе 16 януари 2020 г.

Всички