logobgr
Всички
17.12.2020г.

Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021 година

Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021 година

Обща информация за социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги (ЗСУ), до приемането на Националната карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решение на Министерския съвет и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

С Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги.

С оглед изложеното, при съобразяване на параметрите на осигуреното от държавния бюджет финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ за следващата календарна година със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. /обн. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., в сила от 01.01.2021 г./, е необходимо кметовете на общините, които ще отговарят за управлението и предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“, да предприемат действия по създаването й като делегирана от държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за прилагането му.

Действия от страна на общините за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021 година

Кметът на съответната община трябва да подаде заявление по образец до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;

Към заявлението се прилага описание на социалната услуга и информация за:

1) броя на потребителите на социалната услуга, за които е осигурено финансиране от държавния бюджет;

2) броя и длъжностите на служителите - асистентите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга;

3) адрес на мястото, на което ще се администрира предоставянето на социалната услуга;

4) датата, от която се иска да започне финансирането от държавния бюджет на предоставянето на социалната услуга;

5) размер на финансирането от общината (в случаите на смесено финансиране);

6) обосновка на необходимостта от социалната услуга.       

Образец на заявление в прикачения файл

Заявление на основание чл. 78, ал. 1 от ППЗСУ
Заявление на основание чл. 78, ал. 1 от ППЗСУ 16 KB
Всички