logobgr
Всички
03.10.2017г.

Регионални особености стават фактор за успешното функциониране на проекта „Приеми ме 2015“

В Кърджали - нужда от изнесени работни места; Сливен - трудният път към качеството; Ямбол - пример за ефективна екипна работа

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха поредица от работни срещи с областните екипи по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ в областите Сливен, Ямбол и Кърджали. Като важен фактор за пълноценното реализиране на услугата „приемна грижа“ и успешното функциониране на проекта при работните дебати се откроиха спецификите на отделните региони в страната като географско положение и народопсихология. Така в Кърджали бяха обсъдени практически действия за учредяване на изнесени работни места в общините Ардино и Крумовград предвид на по-сложната транспортна комуникация в Източните Родопи, но и при гъвкаво спазване на внедрените стандарти за предоставяне на приемната грижа от гледна точка на натовареността на социалните работници от екипа по приемна грижа. Един от жалоните на проекта „Приеми ме 2015“ е всяка област да поддържа брой приемни семейства според местните потребности и в случая с област Кърджали, където изоставянето на деца не е характерно, мащабно развитие на приемната грижа не се налага и броят на приемните семейства следва да се поддържа приблизително в сегашните параметри – около 30.

Около двойно повече са регистрираните приемни семейства в област Сливен и този факт отново е в ясна връзка с регионалната специфика, доколкото тук изоставянията и наличието на повече деца в риск са неприятна реалност, която изисква значително повече усилия от предоставящите приемна грижа, но и от органите по закрила на детето изобщо. Така в центъра на диалога тук се озова натовареността на социалните работници от отделите „Закрила на детето“, изявени бяха и претенции към капацитета на регистрираните приемни семейства. „Идеалната действителност предполага идеални приемни семейства, ние стоим отстрани и им се радваме, но реалността е доста по-сурова“, предложи своята гледна точка Огнян Христов. Той припомни, че с втория етап на проекта са налице конкретни дейности, имащи като неотменна цел по-високото качество на приемната грижа, част от което е и равнището на подготовка на приемните родители. Грижата за това принадлежи на областните екипи по приемна грижа, като за тяхната квалификация се организират основни и специализирани обучения от външни експерти с доказан опит като обучители в пряката работа с деца в риск. Оттук нататък нивото на приемните родители е въпрос на трудна, упорита и постоянна работа от страна на социалните работници в екипите, за да се извлече максмимумът от техния потенциал, бил той и по-ограничен. „Така разказът за прекомерна натовареност, „прегаряне“ и „лош материал“ изглежда единствено алиби за нежеланието да се свърши работата както трябва и отказ да се разбере философията на приемната грижа и на този проект“, обобщи Христов.

Дванадесет деца са настанени от началото на годината в приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" в област Ямбол, стана ясно от срещата с местния екип, който обслужва общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово. В областта  има 30 утвърдени приемни семейства с настанени 26 деца в тях. Решенията в конкретни ситуации се вземат в рамките на екипно обсъждане между отделите „Закрила на детето“ и екипа по приемна грижа, а когато е необходимо участва и приемното семейство, сподели практиката в областта директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане и председател на Комисията по приемна грижа Милена Янъкова.

От 9 до 11 октомври т.г. ще се състои Третата национална среща по проекта „Приеми ме 2015“. На нея ще се представят резултатите от прилагането на областния модел за предоставяне на приемна грижа и ще се фиксират основни приоритети, които да бъдат включени в плана за развитие на услугата. Форматът предвижда участие на Националния екип за организация и управление на проекта, администратори от общините партньори, ръководители на областни екипи по приемна грижа, експерти по закрила на детето от регионалните дирекции за социално подпомагане, членове на Консултативния експертен съвет към проекта.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички