logobgr
Всички
24.04.2017г.

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ в Смолян: Приемната грижа не търпи чиновници и началници

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха работни срещи в област Смолян. Пред местните екипи по приемна грижа (ЕПГ) и отделите „Закрила на детето" бяха представени конкретни виждания и подходи за изпълнение на задачата да бъде реализирано на практика разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й.  На тази база без алтернатива е пълното реализиране на екипния принцип при предоставяне на приемната грижа. Безусловният стартов момент е отчетливото дефиниране на компетенциите на всички ангажирани страни в процеса – комисията по приемна грижа (КПГ), екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“, приемните семейства.

„Истинската социална работа, особено когато става дума за закрила на детето чрез приемна грижа, не понася чиновнически подход и началници, чиито решения да се приемат като последна инстанция“, така Огнян Христов подчерта нуждата от пълноценно внедряване на екипния принцип и възможността така да бъде оптимизиран процесът за вземане на конкретни решения по възникващи казуси. Казуси от община Девин и община Златоград, при които се появяват различия в преценките  на КПГ и ЕПГ относно капацитета на приемни родители, станаха и предмет на обсъждане по време на работната среща. Конкретна и непосредствена задача е да се извърши преглед на всичките приемни семейства в областта, който да има като краен резултат съвместна мотивирана оценка  за капацитета на всеки приемен родител, възможността му за профилиране на грижата и т.н. Като част от мониторирането на услугата представител на националния екип посети приемен родител в Златоград.

В регистъра за област Смолян са вписани 76 утвърдени приемни семейства, като към края на февруари т.г. в тях са пребивавали 67 деца. Характерно за областта е, че почти всички преминаващи през приемна грижа деца идват от други региони на страната.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички