logobgr
Всички
17.01.2017г.

Проект „Приеми ме 2015“ се насочва към качеството на приемната грижа

Към края на 2016 г. децата, отглеждани в приемни семейство по проект „Приеми ме 2015“ в 139 общини партньори, са 2076, сочи обобщеният годишен преглед по наблюдаваните показатели. Действащите споразумения за партньорство на Агенцията за социално подпомагане с общини от 28-те области в страната са 147, услугата се реализира в 139 от тях. Броят на общините партньори, където се предоставя приемна грижа в края на 2016 г., е с 41% по-голям от броя на общините в началото на 2016 г., което безспорно се отразява и на по-големия брой деца с увреждане, настанени в приемни семейства с доставчик община. За периода 1.01 – 31.10.2016 г. средномесечно децата с увреждане под приемна грижа в тогавашните 82 общини партньори бяха 114, а за двата месеца от Етап 2 – с увеличения брой общини-партньори, средномесечно децата с увреждане са 156. Утвърдените приемни семейства в Регистъра към 31.12.2016 г. (с местоживеене и с доставчик на услугата – общини-партньори по проекта), са общо 2220 (2206 професионални и 14 доброволни).

 

 

 

 

 

През 2016 г. е прекратено настаняването в приемно семейство в 1139 случая, като при над 41 процента (720 деца) причината е осиновяване - 21 са децата, осиновени от приемните си родители, международните осиновявания са 137, националните – 312.

Както е известно, концепцията за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен принцип, бе приета от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа.

На състоялата се национална информационна среща през ноември м.г. като акценти за дейността по проекта през 2017 г. бяха откроени мониторингът на качеството на приемната грижа, подборът на нови приемни семейства, обученията на екипите, организацията на работа и отчетността. Във връзка с това на последното си заседание за миналата година КЕС, представляван от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Национална мрежа за децата, Уницеф България, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа, прие идеята независима експертна група от неправителствените организации да предлага помощ и решения при възникнали по-сложни казуси в процеса на предоставяне на услугата.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички