logobgr
Всички
08.01.2021г.

Проект „Приеми ме 2015“ продължава до края на годината

В качеството си на пряк бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи споразумения за партньорство със 158 общини партньори по проекта "Приеми ме 2015", като по този начин действието на проекта се удължава с една година, считано от 01.01.2021 г.

В споразуменията са отразени промени, касаещи разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), от началото на 2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма "Подкрепа на децата и семействата", като част от бюджета на АСП.

Допустими по проекта са следните разходи: средства за пътни разходи на приемните семейства, за участия в обучения, супервизии и/или други форми на подкрепа за отглеждане на детето/децата, организирани извън населеното място по местоживеене; средства за пътни разходи на членовете на областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ), свързани с проучване и наблюдение на приемните семейства и участие в обучения; средства за възнаграждения на администратор, счетоводител, оперативен счетоводител; средства за възнаграждения на ОЕПГ (началник екип и социални работници). Актуализирани са месечните възнаграждения на всеки от членовете на ОЕПГ.

Според актуалните данни на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 147 общини партньори, са 1 759.Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община, са 1960 (професионални – 1 957; доброволни – 3).

Работата и взаимодействието на екипите по приемна грижа, приемните родители, изпълнителите по външните договори за обучение и супервизия и другите, ангажирани по конкретните случаи лица, ще се съобразят с въведените в страната противоепидемични мерки и с конкретните изисквания, наложени по места. 

Всички