logobgr
Всички
21.02.2011г.

Проект BG051PO001 – 6.2.01 „Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане"

От месец юли 2010 г. Агенцията за социално подпомагане като конкретен бенефициент продължи изпълнението на Проект BG051PO001 - 6.2.01 „Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Общата цел на Проекта е Подобряване качеството на обслужването на клиентите и оптимизиране дейността на АСП чрез доработка и внедряване на Интегрирана информационна система за управление с два модула - модул „Социално подпомагане" и модул „Закрила на детето". Времевата рамка на Проекта е удължена до октомври 2013 г. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕСФ.

dejnosti6.02.01.doc
dejnosti6.02.01.doc 46 KB
Всички