logobgr
Всички
16.09.2019г.

Продължават обученията на социални работници от България и Румъния по проект „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“

Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. се изпълнява в партньорство между децентрализираните органи на българската Агенция за социално подпомагане (АСП) и румънската Национална агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) на ниво трансграничен район, обхващащ  7 области на Румъния и 8 области на България.

В  изпълнение на проектна дейност А 8 – ”Изготвяне на 2 публични политики за трансгранично сътрудничество, по една за всяка държава, относно управлението на социалните обезщетения и социални инспекции, които ще използват най-добрите практики в двете страни” се  провеждат 28 обучения на служители от Регионални дирекции и дирекции "Социално подпомагане" на общинско ниво от 8 гранични области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич и  20 обучения на местно ниво. Обученията, които  се провеждат съвместно с румънските партньори, целят подобряването на капацитета на служителите на децентрализираните структури на партньорските институции от целия граничен район.  

 В рамките на Проекта се предвижда и разработването на съвместна нормативна уредба и методологии, които да продължат добрите практики, установени в България и Румъния.

Всички