logobgr
Всички
04.08.2017г.

Приемният родител не е „закрепостен“ на работното си място

Задължен ли е приемният родител да стои винаги „закрепостен“ на адреса си? Не като казус, а по принцип този въпрос бе разискван на работна среща във Враца, осъществена от представители на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ с местния екип по приемна грижа, ръководството на Регионалната дирекция за социално подпомагане във Враца, местната дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“, както и с приемни семейства.

Конкретният въпрос, вълнуващ много приемни родители в летния сезон, бе поставен в общия контекст на разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й въз основа на ясното профилиране на техните компетенции:  на приемните семейства, на екипите по приемна грижа, на отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“. „Този подход е валиден и дори задължителен и при обсъждането на желанието на даден приемен родител да прекара известно време с настаненото дете другаде – коментира ръководителят на проекта Огнян Христов. – Решението в която и да е конкретна ситуация следва да се вземе от отдел „Закрила на детето“ в рамките на екипно и аргументирано обсъждане с екипа по приемна грижа и приемното семейство, а при нужда и с експерти от здравеопазването и образованието, но с фундаменталната уговорка, че при тези обсъждания в центъра им остава интересът на детето.“ Ясни методически указания в тази посока са изпратени до всички общини партньори по проекта „Приеми ме 2015“.

На територията на област Враца към момента има 95 приемни семейства, само в Община Враца техният брой е 39, като голяма част от тях участваха в срещата с екипа на АСП и имаха възможност да поставят своите въпроси, един от които бе именно подходът при решенията как да се организира пребиваване на приемното семейство и настаненото дете в друго населено място. Още веднъж пред тях бе изтъкната спецификата на приемната грижа като временна, осигуряваща нормална семейна среда в периода преди осигуряване на постоянна семейна грижа за детето – в родното семейство или в бъдещо осиновително семейство. Оттук и важният ангажимент на приемния родител да споделя грижата за детето с професионалния екип, но и деликатно да съхранява взаимоотношения с биологичното семейство. В дискусията бе откроена и възможността за еднократно финансово подпомагане на приемното семейство, но именно като преценена правна възможност, а не неотменно право.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички