logobgr
Всички
06.07.2022г.

Предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия премина към Националната здравноосигурителна каса

От 01.07.2022 г. се промени механизмът по предоставяне на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия (ПСПСМИ) за хората с увреждания.

В Държавен вестник, брой 50 от 01.07.2022 г., бе публикувано Постановление № 144 от 29.06.2022 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, което урежда преминаване на предоставянето на ПСПСМИ от Агенцията за социално подпомагане към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) в страната.

Пренасочването на дейностите по предоставяне, изработване или ремонт на ПСПСМИ към НЗОК ще намали административната тежест за гражданите, ще облекчи режима по отпускането им и ще намали значително времето за предоставянето им на нуждаещите се лица.

Информация относно реда и условията за предоставяне, изработване или ремонт на ПСПСМИ е публикувана на официалната електронна страница на НЗОК: www.nhif.bg/news_page?id=420730&page_id=home .

Агенцията за социално подпомагане ще продължи да изплаща на хората с увреждания парична компенсация за извършени пътни разходи в страната, когато ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящият им адрес и тяхното присъствието е необходимо.

Изплащането на паричната компенсация за пътни разходи в страната ще се извършва след подаване на заявление - декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Приетите до 30.06.2022 г. в дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) заявления-декларации за отпускане на целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ, включително и неприключилите производства за предоставянето им, ще бъдат довършени при досегашните условия и ред от  тези ДСП.

 

Всички