logobgr
Всички
05.09.2017г.

Предоставяне на едновременна приемна грижа за братя и сестри бе обсъдено в Трявна

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха поредица от работни срещи в област Габрово. На място в SOS Детско селище в Трявна с ръководството на Сдружението SOS Детски селища България бе обсъдена специфичната възможност в селището да се предоставя приемна грижа за повече от две деца, включително братя и сестри. Към момента в селището в Трявна 7 приемни семейства отглеждат 26 деца с финансиране по проекта „Приеми ме 2015“.

Огнян Христов и Пламен Стоянов (двамата на снимката) – национален координатор на SOS Детски селища България, се обединиха около необходимостта от съвместни усилия за идентифициране на подходящи приемни семейства в област Габрово, а и в страната,  декларирали готовност да се грижат за 3-4 деца, като за начало се използва потенциалът на две свободни къщи в Детското селище в Трявна. Друга опция за използването им е специализирана приемна грижа в тях за  непридружени деца бежанци. В контекста на тези възможности ръководителят на проекта наблегна на основополагащата теза, че всички дейности по предоставяне на приемната грижа следва да имат за фокус осигуряване на качествена грижа за настанените деца при съобразяване със спецификата на проект „Приеми ме 2015“, който изисква прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планирането, предоставянето и наблюдението на социалната услуга „приемна грижа” по децентрализиран начин. От своя страна Сдружението SOS Детски селища България се ангажира да отправя препоръки за развитие на приемната грижа и проекта „Приеми ме 2015“ чрез Национална мрежа за децата и Националната асоциация по приемна грижа, които са членове на Консултативния експертен съвет към проекта, заедно  с Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, както и други неправителствени организации - Уницеф България, Националното сдружение на общините в България.

В рамките на посещението се състоя и среща с местните екипи по приемна грижа и отделите „Закрила на детето" от област Габрово, където утвърдените приемни семейства са 81, като 68 от тях са по проект „Приеми ме 2015“. Настанените деца в приемни семейства са 83, от тях 65 се отглеждат в приемни семейства по проекта. От четирите общини в областта три (Габрово, Дряново и Трявна) са сред вече 153-те партньори на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в изпълнението на проекта, отсъства само Община Севлиево.

Ясното дефиниране и съответно разпределение на компетенциите и отговорностите  между териториалните структури на АСП и екипите по приемна грижа бе в центъра на диалога, наред с необходимостта от уеднаквяване на принципите на предоставяне и наблюдение на приемната грижа, базирано върху единна и цялостна философия на този алтернативен тип грижа за деца.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички