logobgr
Всички
14.05.2021г.

От месец април 2021 г. Агенцията за социално подпомагане започна да изплаща годишната финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.

Във връзка с получени запитвания от граждани, свързани с изплащането на тази помощ, отново напомняме, че съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., през тази година на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.

Информацията за лицата, които отговарят на посочения критерий, се предоставя ежемесечно на Агенцията и териториалните ѝ подразделения - дирекциите „Социално подпомагане“ от Националния осигурителен институт.

Получаваната от гражданите компенсация към пенсиите в размер на 50 лв., както и всички помощи и добавки по Закона за хората с увреждания, Закона за семейни помощи за деца, Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и др., не се вземат предвид при определяне на правото.

Важно е да се отбележи, че ако до м. декември 2021 г. включително бъде променен размерът на получаваната от лицето пенсия, така че заедно с добавките и компенсациите към нея да попадне в диапазона от 300,01 лв. до 369 лв., ще му бъде изплатена финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.

Всички