logobgr
Всички
20.02.2017г.

Организационна оптимизация в действията по проекта „Приеми ме 2015“ бе предприета в Търговище

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха поредица от работни срещи в град Търговище. Пред местния екип по приемна грижа и отдел „Закрила на детето" бяха споделени вижданията за необходимостта от засилване на екипния принцип при предоставяне на приемната грижа конкретно в община и област Търговище. Ръководителят на проекта представи конкретни мерки и задачи в организацията на работа, като акцентира върху необходимостта от взаимна информираност относно действията на ангажираните страни в процеса и на тази база - оптимизиране на процеса за вземане на конкретни решения по възникващи казуси. Конкретна и непосредствена задача е да се извърши преглед на всичките над 70 приемни семейства в област Търговище, който да има като краен резултат ясна и мотивирана оценка  за капацитета на всеки приемен родител, възможността му за профилиране на грижата и т.н.

На среща с приемните родители в Търговище отново бе очертана функционалната ангажираност на всички страни в отговорния процес на предоставяне на услугата „приемна грижа", като Огнян Христов категорично дефинира ролята и дейностите на приемните родители и задължителното изискване нито една от страните да не прескача границите на своята функционалност.

Посещението в Търговище бе в контекста на откроените проблеми на състоялата се национална информационна среща през ноември м.г., а именно -  мониторинг на качеството на приемната грижа, внимателен подбор на нови приемни семейства, обучения на екипите, организацията на работа.

В рамките на посещението се състоя и среща на екипа на проекта „Приеми ме 2015" с кмета на Община Търговище д-р Дарин Димитров, на която ръководителят на проекта Огнян Христов представи цялостната визия за развитие на проекта и специално предоставянето на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен принцип. Ръководителят на проекта подчерта и необходимостта да се постигне ефикасен финансов стандарт като подготовка за преход на приемната грижа като делегирана държавна дейност.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички