logobgr
Всички
29.01.2016г.

Оптимизира се програмата за храни

Правителството одобри промени в Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за да оптимизира програмата, която ще действа до 2020 г.

Една от основните промени е в описването на механизъм, който да определя кои лица са най-нуждаещи. Запазва се подходът целевата група да бъдат лица и семейства, които отговарят на критериите за социално подпомагане  съгласно националното законодателство. Целевите групи ще се определят с Наредба на министъра на труда и социалната политика след анализ на степента на уязвимост и установеното ниво на материални лишения на групите подпомагани лица и семейства в страната.  В наредбата се определя основната целева група за съответния вид подкрепа – за индивидуални пакети хранителни продукти и за предоставяне на топъл обяд, както и на допълнителна целева група, на която да бъдат преразпределени неполучените или нераздадените храни.

         Критериите за подбор на партньорска организация за предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ще бъдат допълнени по отношение на изискването за специфичен опит на организациите, като освен опит в предоставянето на храни се добави и опит за предоставяне на помощи в натура.  Включването на подобна алтернативна възможност ще осигури гъвкавост и възможност за включване на повече партньори в реализация на мерките.

С промените се въвежда и допустим разход за реализиране на съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти. Такива съпътстващи дейности са информиране за основни социални права, насочване към други услуги, консултиране за управление на семейния бюджет, насоки за балансиран режим на хранене и др. Определянето на такъв разход ще повиши ефективността на мерките и ще бъде допълнителен стимул за партньорските организации, тъй като в момента те са задължени да реализират съпътстващи мерки, без да получават средства за това.

Всички