logobgr
Всички
22.12.2015г.

Неправителственият сектор се включва пряко в планирането и контрола на проекта „Приеми ме 2015“

Състоя се първото заседание на сформирания Консултативен експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ с пряк бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП). В дейността на Съвета са ангажирани представители на централната, местната власт и гражданското общество (Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, АСП, Национално сдружение на общините в Република България, УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата, Национална асоциация за приемна грижа). Критерии за избор на конкретните неправителствени организации са стратегическите приоритети в дейностите им: иницииране и активно участие в реализирането на политики на местно и национално ниво, насочени към деинституционализацията на деца и развитие на ефективна заместваща семейна грижа за деца в риск.

Основната дейност на КЕС е в посока подпомагане на планирането, изпълнението и наблюдението на Проекта в съответствие с държавната политика в областта на приемната грижа и добрите европейски практики. По този начин Съветът е иновативна форма на междуинституционално взаимодействие, като в случая неправителствените организации пряко участват в изпълнението и в контрола на социалната политика на национално ниво. Сред първите ангажименти на КЕС са да изготви анализ на потребностите от развиването на приемна грижа на общинско, областно и национално ниво и въз основа на този анализ да разработи краткосрочен План за развитие на социалната услуга „приемна грижа” в страната, който ще се актуализира периодично. В изпълнение на този план ще се реализира последващ преглед на общините ­ втори етап, с отворен вход за включване и на нови партньори, като водещ критерий за участие в Проекта е идентифицираната необходимост от предоставяне и развитие на приемната грижа.

Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключващия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство". Целта на проект "Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата "приемна грижа" и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Утвърдените и сега действащите в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни родители ще преминат към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018г.

 

 

Всички