logobgr
Всички
11.10.2019г.

Национална среща по проекта „Приеми ме 2015“ обсъди резултатите и проблемите в предоставянето на приемната грижа

Състоя се деветата национална информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“ с участието на администратори от общините партньори на Агенцията за социално подпомагане по проекта, началници на областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) и социални работници от тези екипи, представители на Националния екип по организация и управление на проекта. Форматът на работата предвиждаше работа в малки групи и обобщаване на идентифицираните проблеми, свързани с развитието и предоставянето на услугата „приемна грижа“ и мерките за преодоляването им, което се оказа много продуктивен подход.

         При обсъждане на проблеми от организационно естество бяха споделени комуникационни и логистични затруднения, кадровото текучество в екипите, дефицитът от специалисти в подкрепящите услуги – най-вече психолози,  недостътъчните резултати в профилирането и специализирането на приемните семейства. Професионализацията на приемните семейства не се приема в пълнота и част от приемните родители възприемат само ролята на отглеждащи децата, без да разбират необходимостта от включване в групи по взаимопомощ, изискванията към тях от административен характер и др.

         В посока на нормативната уредба групите формулираха не просто проблемите, но предложиха и възможни решения: приемните семейства да не сменят произволно и многократно профила на настаняваните при тях деца; от приемните семейства с дългогодишна регистрация периодично да се изисква актуално медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост; лимитиране на срока, в който приемното семейство не желае да приеме дете; при сформирането на ОЕПГ да се предвиди включването и на психолог; във финансовия стандарт за приемната грижа да се предвидят средства за обучения на приемните семейства и от външни специалисти и др.

         В друг работен модул групите споделиха и постигнатите резултати в развитието и предоставянето на приемната грижа, като откроиха повишения професионален капацитет на социалните работници от екипите и на самите приемни семейства чрез обучения и супервизии, създадените умения за работа в екип и с външни организации, категорично утвърдения  иновативен модел за управление и предоставяне на услугата на областно ниво, видимите резултати в същинската информираност на обществото за социалната услуга „приемна грижа“.

         Последната тема бе и преход към състоялата се дискусия относно обществените нагласи към приемната грижа. Наложи се заключението, че въпреки наличието на манипулативно и направо фалшиво представяне на тази ефективна мярка за закрила, тя се радва на одобрение от 53 процента, видно от скорошно социологическо изслездване, направено по поръчка на Националната асоциация за приемна грижа – член на Консултативния експертен съвет към проекта „Приеми ме 2015“.

                   Според актуалните данни по този проект са регистрирани 2 074 приемни семейства, настанени са около 1 893 деца в 147 общини партньори.

Всички