logobgr
Всички
16.11.2022г.

Настаняването на деца от приемни семейства в социални услуги се извършва при крайни обстоятелства

Към 31.10.2022 г. общо 1 328 са приемните семейства с местоживеене в 150 общини партньори, в които по проекта „Приеми ме 2015“ са настанени 1 536 деца. Това сочат актуалните данни от ежемесечния анализ на националния екип по организация и управление на проекта. Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

През отчетния месец октомври 45 деца са настанени в приемно семейство, за 77 настаняването е прекратено. От тях 46 или близо 60% са осиновени, върнати в биологичните си семейства са 9, 10 деца са пренастанени в същото или в друго приемно семейство.

За 8 деца с прекратено настаняване е последвало настаняване в социална услуга за резидентна грижа и някои от тези случаи подлежат на специализиран анализ, доколкото към такова настаняване се прибягва при наличие на крайни обстоятелства, които същевременно илюстрират трудностите в работата на приемните семейства.

Момиче на 12 години е настанено в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. Детето е  с експертно решение  на ТЕЛК с 90% вид и степен на увреждане с чужда помощ (умерена умствена изостаналост, припадъци с неуточнен произход, значително нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение). Приемните родители са подали заявление с желанието си детето да бъде изведено от дома им поради здравословното му състояние и необходимостта от постоянна медицинска грижа. Семейството споделя, че изпитва затруднения в отглеждането поради агресията, която проявява към тях и към себе си.

Момче на 8 години е изведено от приемното семейство и е настанено в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания поради неприемливото поведение на детето, довело до влошаване на здравословното състояние на приемната майка. Подадено е заявление от нейна страна за извеждане на детето. Момиче на същата възраст е изведено от приемното семейство поради неприемливо поведение спрямо по-малкото биологично дете в семейството, след подадено заявление последва настаняване в Център за настаняване от семеен тип.

Момиче на 16 години е изведено поради бягства от училище и от дома на своето приемно семейство, поради желание за ранно съжителство с пълнолетен. Непълнолетната е настанена в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания.

Момче на 11 години е изведено от приемното семейство  и настанено в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. Причина: сериозно влошаване на здравословното състояние на приемния родител и невъзможността му да полага грижи за момчето. Настаняването в социалната услуга в същия град е съобразено с желанието на детето да остане в населеното място, както и че в конкретната институция има създаден приятелски кръг. Момче на същата възраст е изведено от приемното семейство поради агресивно поведение, нежелание да спазва установените правила, както и създаване на проблеми в училище. Настанено е в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Всички