logobgr
Всички
06.04.2017г.

Над 96 000 граждани средномесечно са осигурявани здравно чрез дирекциите „Социално подпомагане“

Над 96 000 граждани средно на месец са осигурявани здравно за сметка на държавния бюджет чрез дирекциите „Социално подпомагане", ако не са осигурени на друго основание. Съгласно Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) за сметка на държавния бюджет се осигуряват гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове.

Агенцията за социално подпомагане (АСП), чрез териториалните си поделения в страната ежемесечно подава данни за авансово внесени здравноосигурителни вноски за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, както и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.

По данни на АСП за 2016 г. на това основание средномесечно са осигурявани здравно 48 351 лица, получаващи месечни социални помощи, и 47 966 лица, подпомагани с целеви помощи за отопление. За сметка на бюджета се превеждат здравно-осигурителни вноски и на родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ. От това право през м.г. са се възползвали средномесечно 534 души.

За горецитираните лица осигурителната вноска се внася в размера, определен със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, върху 55 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2016 г., като всяка следваща година се увеличава с 5 на сто до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Всички