logobgr
Всички
15.03.2017г.

Над 3000 деца са преминали през приемна грижа от старта на проекта „Приеми ме 2015“

През февруари т.г. 108 деца са настанени в приемни семейства, а за 92 деца настаняването е прекратено, сочи ежемесечният анализ за изпълнението на проекта "Приеми ме 2015". Така към края на февруари децата, отглеждани в приемни семейства в 145 общини партньори по проекта, са 2122.   През 14-те месеца от действието на проекта през услугата "приемна грижа" са преминали 3092 деца, като към 1 януари 2016 г. настанените деца бяха 1546, но при 82 общини-партньори.

Запазва се тенденцията, наблюдавана от стартирането на услугата по проекта, за най-голям дял на настанените деца от възрастовата група 6-14 г. - 36,9% от общия брой деца. От 0 до 3 г. децата са  31,9%, от 3 до 6 г. - 20,9%, най-малък дял са децата от 14 до 18 г. - 10,3%.

Утвърдените приемни семейства в Регистъра към 28.02.2017 г. (с местоживеене и с доставчик на услугата - 148 общини-партньори по проекта), са общо 2260 (2246 професионални и 14 доброволни). Предстои да се извърши цялостен преглед на актуалното състояние на социалната услуга „приемна грижа" с доставчици общини и дирекции „Социално подпомагане" и съответно да се изследва потребността и посоката за развитие. На тази база ще бъде актуализиран Планът за развитие на услугата и съответните общини ще бъдат информирани за идентифицираната потребност от развиване на услугата по места с цел набиране на конкретен брой нови приемни семейства, включително за определен профил деца.

Към момента най-много приемни семейства има в областите Варна (148), Монтана (139), Велико Търново (136), Плевен (133), Шумен (129), Пазарджик (126).

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Всички