logobgr
Всички
16.12.2016г.

Над 2000 деца са в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“

 

 

Към 30 ноември 2016 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 140 общини-партньори, са общо 2 053, сочи текущият мониторинг за изпълнението на индикаторите по проекта. Утвърдените приемни семейства в регистъра също към тази дата са общо 2183 (2165 професионални и 18 доброволни).

 

 

 

 

 

С преминаването на приемни семейства от дирекциите „Социално подпомагане“ към 66-е общини-нови партньори след 1 ноември т.г. (Етап 2 на проекта), предоставянето на услугата „приемна грижа“ се реализира на територията на общо 140 общини, където е идентифицирана потребност от развиване на приемната грижа. Към края на ноември т.г. има сключени споразумения за партньорство със 148 общини. Само през ноември нови 97 деца са настанени в приемно семейство, а за 102 деца настаняването е прекратено.

 

     Анализът на данните спрямо предходния месец октомври показва следната динамика: децата, настанени в професионални приемни семейства, са общо с 13% повече; при здравите деца увеличението спрямо предходния месец е също с 13%, а за децата с увреждане - с 22%. Запазва се тенденцията, наблюдавана от началото на годината, за  най-голям дял на децата от възрастова група 6-14 г. – около 37 % от общия брой деца. Настанените деца от 0 до 3 г. са близо 32 процента.

 

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички