logobgr
Всички
18.03.2008г.

Методика за оценка на кандидатите

Утвърдена е методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на услугите „Социален асистент" и „Домашен помощник" Във връзка с предстоящото стартиране на проектите по първата схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник", е утвърдена . Методиката е предназначена за бенефициентите по схемата, дирекциите „Социално подпомагане" и крайните потребители на предоставяните социални услуги. Съгласно Насоките за кандидатстване оценката на потребностите от съответния вид услуги се извършва от социален работник на Дирекция "Социално подпомагане" в съответното населено място, в което ще се реализира услугата. Оценката на потребностите е основа за разработване на индивидуален план за предоставяне на услугата за всеки кандидат -потребител и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. 18.03.2008 г.

Metodikazapodbornapotrebiteli.rar
Metodikazapodbornapotrebiteli.rar 655 KB
Всички