logobgr
Всички
21.03.2022г.

Лицата, получили целева помощ за отопление с твърдо гориво, които живеят на територията на Столична община могат да се възползват от възможността за подмяна на отоплителните им устройства с екологични алтернативи

Столична община продължава да приема формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с нови екологични алтернативи по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма  „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Националния бюджет.

С документите за кандидатстване, условията за участие, както и с допустимите алтернативи за отопление можете да се запознаете на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/web/guest/opos/, както и на място във всяка районна администрация.

Всички