logobgr
Всички
27.09.2023г.

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане на среща с регионалните директори за бъдещите цели в системата

Бъдещите цели и задачи на Агенцията за социално подпомагане (АСП)  бяха дискутирани вчера. Д-р Надя Танева, Изпълнителен директор на АСП, се срещна с регионалните директори. Към дискусията се присъединиха Мая Василева и Десислава Стоянова, заместник-министри на труда и социалната политика.

Г-жа Василева засегна заложените от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) цели по отношение на АСП: тясно сътрудничество с останалите институции, по-висока ефективност на семейните помощи, достъп до качествени услуги; нова форма на оценка и подпомагане, стремеж към задържане в системата на качествените служители чрез подобряване на работната среда и на възнагражденията и др. В областта на закрилата на детето тя наблегна на сформирането към МТСП на Съвет за подпомагане на процеса по извеждане на децата, настанени в последните четири дома за медико-социални грижи за деца в Кърджали, Стара Загора, Варна и Плевен, който ще подкрепя регионалните структури на агенцията и в който ще участват наши експерти.

Заместник–министър Д. Стоянова подчерта необходимостта от навлизане  в системата на повече млади хора, от работа в посока налагане сред обществеността на професията „социален работник“ като престижна, от подобряване на работната среда и повишаване на авторитета на социалния работник.

Д-р Танева наблегна на приоритетите на правителството в социалната област – предстоящите промени в законодателството и фокусирането върху човешкия фактор, както и работа в посока информиране на гражданите. Тя съобщи, че за служителите в агенцията са предвидени редица обучения, сред които такива за лидерство и екипност.

Главният секретар на АСП Надежда Николова сподели, че анализира всички предложения, получени от регионалните директори, по които до дни ще бъдат получени отговори. Предстои преразглеждане на всички вътрешни правила в Агенцията. Твърде важна е обратната връзка, както и разрешаването на проблемите, подчерта тя.

В областта на закрилата на детето д-р Петко Петков, заместник-изпълнителен директор на АСП, наблегна на три приоритета - усилията за справяне с домашното насилие и амбицията за създаване на кризисни центрове във всяка от 28-те области, както и на бъдещото развитие на приемната грижа. Той съобщи, че е осигурен ресурс по проекта „Приеми ме 2015“ и за 2024 г., а от 2025 г. нататък приемната грижа ще бъде държавно делегирана дейност. В кратък срок ще се анализират причините за липсата на настанени деца в някои от приемните семейства. Ще се стимулира набирането на нови приемни семейства и тяхното профилиране по такъв начин, че изцяло да се  обхванат децата с увреждания и тези над 10 години. Тези семейства ще бъдат обучени специално.

Г-жа Таня Михайлова запозна аудиторията с напредъка на основните проекти, финансирани с европейски средства, по които работи АСП: програмата „Подкрепа за уязвими семейства с деца SAFE“, проекта „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, приключващ в края на месец септември, Националния план за възстановяване и развитие (с неговото развитие запозна аудиторията г-жа Христина Христова, ръководител на проекта). Проектът „Детска кухня“ е на етап предстоящо сключване на договори с кандидатствалите по него 57 общини, разясни г-жа Мая Григорова, директор на РДСП – София и ръководител на този проект.

Г-жа Румяна Георгиева, която е начело на Главна дирекция „Социално подпомагане“, както и двамата й заместник-директори Инна Ведър и Петя Чакърова дадоха насоки по работата на регионалните дирекции.

Венелина Богданова, началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ представи подготвената Карта на социалните услуги. Тя разясни ангажимента на регионалните директори да организират общественото й обсъждане  във всяка една област и община в срок до десет дни. Очаква се Картата на социалните услуги да бъде финализирана на национално ниво до края на годината.

Всички