logobgr
Всички
24.10.2019г.

Инспекторатът към АСП извърши проверка в ЦНСТ „Мечтатели“

Агенцията за социално подпомагане се самосезира и  незабавно е извършена проверка от Инспектората към АСП по случая за изнасилено момиче от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечтатели“.

 

Проверката показва, че децата, които са настанени в центъра, живеят при много добри условия. Създадена е и необходимата организация за качествено предоставяне на социалната услуга. Докладът ще бъде предоставен по компетентност на дирекция „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане. Основната препоръка в документа е, че е необходимо предприемането на мерки за засилване на контрола по спазването на вътрешния ред и вечерния час от страна на настанените деца в центъра.   

 

Инспекторатът към АСП осъществява редовен контрол чрез планови и извънредни проверки на предоставяните услуги в специализирани институции и на социални услуги в общността. От началото на 2019 г. до момента са проверени 223 социални услуги. При проверките не са открити системни нарушения. В повечето случаи предоставяните социални услуги отговарят на нормативно регламентираните стандарти. В случаите, в които са установени нарушения, Инспекторатът на АСП прави предписания и препоръки, които се изпълняват своевременно от доставчиците на съответните социални услуги.

 

Във връзка със сигнала, че момиче от ЦНСТБУ „Мечтатели“ е станало жертва на сексуално насилие, е организирана среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. На срещата са взети решения детето да бъде насочено към външен доставчик за ползване на социална услуга в общността, където да се работи интензивно със специалисти за преодоляване на последиците от преживяното насилие. С момичето работи активно и психолог.

 

Призоваваме всички медии и граждани да подхождат с необходимото внимание и да спазват изискванията на закона при разпространяването на информация и лични данни за деца, особено в случаи на преживяно насилие, защото това вреди на бъдещето ми.

 

Всички