logobgr
Всички
21.10.2019г.

Разработен е инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младе

 
 

 

 

В изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд е реализиран Договор № ВG 12-Д01-0004/26.08.2019г. между Агенцията за социално подпомагане и Сдружение „Институт по социални дейности и практики“ (ИСДП) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ)” по  Проекта. Извършени са следните дейности:

Разработен е Инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ, с който и да се проучат възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда.

Към основния инструмент Рамка за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ, са изготвени приложения и са разработени допълващи инструменти за гарантиране защита правата и интересите на децата, за оценка на дете с високорисково поведение и оценка на капацитета на семейството и средата.

            За прилагане на инструментариума бяха проведени обучения на членовете на мултидисциплинарните екипи (МДЕ) на областно ниво, които ще прилагат разработения инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ, както и ще извършат оценка на възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда. Осигурен беше екип от изпълнителя по договор ИСДП от 14 експерти-обучители общо за 7 обучения. Същите бяха проведени в градовете София, Велико Търново, Стара Загора Хасково, Плевен и Варна в периода 24-27.09 2019 г.

Специалистите дадоха висока оценка на качеството и приложимостта и определиха инструментариума като подробно разработен, полезен и приложим на практика, който ще осигури извършването на задълбочено проучване на индивидуалните потребностите на децата от целевата група и ще намали риска от формализирането на процеса.

Разработено е Методическо ръководство/методика за предоставянето на услуги и подкрепа в новоизградените центрове за деца с високорисково поведение/ за предоставяната  услуга Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи.

Методическото ръководство е иновативно, описателно, комплексно, изчерпателно  и описва дизайна на модел на интегрирана здравно-социална услуга за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи.

Много идеи  в Методическото ръководство  се основават на проучване на  добри практики за деца с високо рисково поведение в три европейски страни като: Специализиран център за настаняване от семеен тип -Червената къща  Италия,  Дневен център за юноши „Половин луна” Франция, Медико- педагогически институт – Куртил в Белгия.

Към Методическото ръководство са разработени Стандарти за качество на предоставяне на услуга „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи“. Разработена е допълнително и „Програма за обучение на обучители  за прилагане на разработения инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ и за оценка на възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда“.

Всички