logobgr
Всички
18.11.2021г.

Информационен бюлетин за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Агенцията за социално подпомагане изпълнява Проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е на обща стойност 3 998 788.12 лв., от които финансиране от ЕС – 3 398 969.90 лв. И национално финансиране 599 818.22 лв.

Срокът за изпълнение на дейностите е 01.07.2019 г. – 01.07.2022 г.

Основната цел на проекта е подготовка за извеждане и създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и умствена изостаналост, настанени в 10 специализирани институции (СИ), определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в държавни психиатрични болници (ДПБ) по социални индикации.

По проекта се предвижда да бъдат закрити 5 специализирани институции за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) и 5 специализирани институции за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ), които са:

 • ДПЛПР) в с. Раздол, община Струмяни;
 • ДПЛПР в с. Заберново, община Малко Търново;
 • ДПЛПР в с. Радовци, община Дряново;
 • ДПЛПР в Гара Лакатник, община Своге;
 • ДПЛПР в с. Радовец, община Тополовград;
 • ДПЛУИ в с. Пчелище, община Велико Търново;
 • ДПЛУИ в с. Преколница, община Кюстендил;
 • ДПЛУИ в местност „Качулка“, община Сливен;
 • ДПЛУИ в с. Лозево, община Шумен;
 • ДПЛУИ в кв. „Подгумер“, Столична община   
 •       

  изпълнени дейности по проекта към 15.11.2021 г.:

  ДЕЙНОСТ 1

  • Разработена е методика за оценка на лица с психични разстройства и умствена изостаналост, съдържаща специализирани критерии за оценка на състоянието им.
  • Разработен е план за действие за изготвяне на индивидуалните оценки и планове на лицата, настанени в определените за закриване си и в ДПБ.

  ДЕЙНОСТ 2   

  • Създадени са 22 екипа, които да извършват индивидуални оценки и планове на лицата, настанени в определените за закриване си и в ДПБ.   
  • Проведени 6 бр. двудневни обучения на екипите за оценка.

  ДЕЙНОСТ 3   

  • Стартирала дейност по изготвяне на оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в 10 СИ, определени за закриване и 11 ДПБ.

  ДЕЙНОСТ 4   

  • Стартирала процедура по реда на закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на методика за закриване на си за пълнолетни лица с увреждания.

  ДЕЙНОСТ 6   

  • Избран външен изпълнител по реда на ЗОП за осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа, и на персонала на си до окончателното им закриване.   
  • Проведени над 460 индивидуални и над 50 групови супервизии.   
  • Започна подготовката и извеждането на лица от целевата група от определените за закриване социални институции в с. Преколница, община Кюстендил; С. Заберново, община Малко Търново и с. Лозево, община Шумен, както следва:

  - от 08.11.2021 Г. са изведени 13 потребители от ДПЛУИ с. Преколница и са настанени в Център за грижа за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) „Кокиче“, с. Вратца.

  - от 09.11.2021 г. започна извеждането по график на 15потребители от ДПЛПР, С. Заберново в ЦГЛУИ, гр. Малко Търново.   

  ДЕЙНОСТ 8   

  • Извършен анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и домовете за стари хора.   
  • Извършен анализ на изпълнението на плана за действие 2018-2021 за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа.

  ДЕЙНОСТ 9   

  • Извършено социологическо проучване относно нагласите на обществото към лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.   
  • Разработена комуникационна стратегия за промяна в обществените нагласи към процеса на деинституционализация на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост.      
  Всички