logobgr
Всички
31.07.2017г.

Финансови нарушения изключват Община Върбица от проект за приемна грижа, партньорски ангажименти не се изпълняват и във Варна

Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта «Приеми ме 2015» единодушно одобри предложението на Националния екип за организация и управление на проекта да прекрати партньорското споразумение с Община Върбица за предоставяне на приемна грижа в общината. Причината за предприемане на крайната мярка са нарушения от страна на общинската администрация в частта за финансовата отчетност, в резултат на които двете приемни семейства във Върбица получиха възнагражденията си за последните два месеца след неправомерно забавяне. Същевременно КЕС обсъди действия за подпомагане на тези две семейства и настанените в тях деца. Община Върбица е една от 149-те общини партньори на прекия бенефициент по проекта - Агенцията за социално подпомагане (АСП).

КЕС анализира информация за сериозни проблеми при изпълнението на проектните дейности и в друга община – Варна. До разглеждането им се стигна след сигнали от Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ) след осъществени срещи с приемни семейства от Община Варна. Националният екип от АСП също идентифицира конкретни проблеми по отношение на изпълнението на отговорностите на Община Варна: не са създадени адекватни условия за работа на местния екип по приемна грижа; няма инициирана процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения на екипа и приемните семейства; налице са прецеденти на нерегламентирана пряка намеса на администрацията в изпълнението на отговорностите на социалните работници; в резултат - напрежение и обърканост у приемните семейства. Създалата се обстановка има като негатив текучество на работещите в екипа, проблеми с подкрепата на приемните семейства (60 на брой в Община Варна, в 55 от които са настанени 62 деца) и като краен ефект - риск от компрометиране на качеството на услугата. Във връзка със сигнали за ескалиращо текучество в областния екип по приемна грижа вследствие на посочените проблеми, ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов осъществи среща  по всички тези въпроси с общинското ръководство във Варна с цел преодоляването им. КЕС реши да предостави на ръководството на Община Варна и на РДСП Варна протокола от обсъждането и взетите решения с препоръка да бъдат предприети спешни действия за преодоляване на кризисната ситуация, без да се стига до крайната и  нежелана от АСП възможност да бъде прекратено партньорското споразумение с Община Варна по проекта „Приеми ме 2015“.

Припомняме, проектът стартира на 01.12.2015 г., а социалната услуга „приемна грижа“ - от 01.01.2016 г., в партньорство с 82 общини от 28-те области на страната, а след 01.11.2016 г. (Етап 2) – в партньорство със 149 общини. С Етап 2 стартира и организация на управление и предоставяне на услугата чрез иновативен областен модел. Продължителността на проекта е 28 месеца - до 31 март 2018 г., като предстои внасяне на искане за удължаването му, стойността на безвъзмездната финансова помощ е 51 600 000 лева. Организационният модел в този проект включва всички важни  решения да се обсъждат и приемат от Консултативен експертен съвет, в който участват представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, както и неправителствени организации - Национална мрежа за децата, Уницеф България, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички