logobgr
Всички
31.01.2016г.

Експертният съвет към проекта „Приеми ме 2015“ подготвя анализ на потребностите от развитие на приемната грижа

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ акцентира работата си върху  подходите при изготвяне на анализа на потребностите от развиването на приемна грижа на общинско, областно и национално ниво.

Ще се ползват методите на презентиран Механизъм за определяне на потребностите от развитие на услугата, който представлява дългосрочна статистическа прогноза. Тя обаче следва да бъде съчетана с по-конкретен експертен аналитичен подход, представящ реална статистика за децата в риск в оперативен порядък: брой случаи на деца, които са настанени извън биологичното семейство в периода от 01.01. до 30.09.2015 г., включително в семейства на роднини или близки; в приемни семейства; в специализирана институция; в социална услуга от резидентен тип. Националният екип за организация и управление на проекта от Агенцията за социално подпомагане се ангажира да предостави тези данни на неправителствените организации, членове на КЕС, с оглед анализът да добие завършен вид към края на февруари т.г.

Доколкото анализът ще послужи като база за краткосрочен План за развитие на социалната услуга „приемна грижа” в страната, целта е да не се допуска за съответна община да се планират по-голям от необходимия брой приемни семейства с ясната идея да се постигне висока ефективност при нисък разход.

Всички