logobgr
Всички
18.06.2024г.

Експертен екип ще следи ефективността на приемната грижа на регионално ниво

Състоя се първата от планираните координационни работни срещи по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“. Този проект предвижда предоставяне на приемна грижа по областен модел на организация и управление, което включва и дейностите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране и подкрепа и наблюдение на приемните семейства при отглеждането на настанените в тях деца. Дейността запазва модела, установен по проект „Приеми ме 2015“, като в хода на проекта конкретният бенефициент ще приложи гъвкав подход по отношение на участието по процедурата на всички общини, в които е идентифицирана потребност от развитие на приемната грижа – отворен вход и изход.

На тази работна среща ръководителят на проекта Огнян Христов  представи задачите пред Звено „Развитие и мониторинг“ – 41 служители от регионалните дирекции за социално подпомагане. Те ще извършват текущ мониторинг чрез ежемесечно събиране и обобщаване на информация, предоставяна от областните екипи по приемна грижа по конкретни показатели и чрез комуникационна връзка, както и периодичен мониторинг чрез посещения на място.

В процеса на изследване ще се включат основни параметри и потребности на детето под приемна грижа, съобразени с възрастта му  -  здравни и физически; емоционални и поведенчески; образователни (наличие на специални образователни потребности); безопасна среда на отглеждане; идентичност – културни, религиозни, езикови и етнически потребности; свободно време и отдих; контакти с биологичното семейство, роднини или близки; подготовка за самостоятелен начин на живот и интеграция и др. Чрез информационна карта с тези параметри, отнасящи се за всяко детето под приемна грижа, която е попълнена от екипите по приемна грижа, ще се получава информация за актуалното състояние при приемните семейства, ангажирани с грижи за настанените в тях деца с местоживеене на територията на съответна община.

Процесът на изследване ще включва и установяване на ефективността от провежданите обучения и супервизии на екипите и на приемните семейства. „Вашата задача добива основополагащо значение, защото мониторирането ще осигури възможност за идентифициране на реалните потребности и проблемните области и на база на изводите от мониторинга ще се дават насоки за повишаване ефективността на грижата спрямо настанените деца“, подчерта Христов. Цялостната координация, наблюдение и техническо осигуряване на тази дейност ще се извършва на национално ниво.

Към момента в приемни семейства са настанени 1 416 деца.

Всички